Alhaalta löydät kartan, jota klikkaamalla saat lisää tietoa jokaisesta osa-alueesta. Kartta täydentyy kevään mittaan.

Metsäteollisuus on jo pitkälti irtautunut fossiilisista polttoaineista. Tämä kehitys voidaan viedä maaliin samalla kun kasvatetaan sekä kotimaisia metsävaroja että vientituotteista saatavia hyötyjä.

Jo nyt tavoitteena on nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuus metsäteollisuuden tehtailla 90 prosentin tasolle vuoteen 2025 mennessä.

Metsäteollisuudella on vahvaa näyttöä monenlaisista tuotantoon liittyvien päästöjen vähentämisestä. 1990-luvun alusta lähtien tuotantoon suhteutetut päästövähenemät ovat merkittäviä. Tehtaiden hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet peräti 64 %. Lisäksi esimerkiksi kaatopaikkajätteet ovat vähentyneet 95 %, hajurikkiyhdisteet 97 % ja fosforipäästöt 80 %.

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus laatii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimialakohtaiset ilmastotiekartat, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa. Metsäteollisuus vastaa esitettyyn haasteeseen osallistumalla työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 2019 käynnistämään työhön.

Kohti fossiilittomia tehtaita

Suomessa toimiva metsäteollisuus voi olla lähellä nollapäästöjä vuonna 2035. Jatkossa ala voi olla jopa hiilinegatiivinen. Siirtyminen lähes päästöttömiin tehtaisiin on mahdollista, mutta onnistuminen edellyttää investointimyönteistä toimintaympäristöä. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä voidaan luopua energiatehokkuuteen, sähköistymiseen ja uusiutuvaan energiaan liittyvien investointien kautta – ei rajoitusten. Lisäksi tarvitaan lisätoimia materiaalitehokkuuden parantamiseksi sekä kiertotalouden uusia ratkaisuja.


Investoinnit tuovat paitsi nykyistä puhtaampaa tuotantoa, myös lisää vientituloja sekä työtä ja uutta osaamista.

Suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukyvylle olennaisia ovat sähköistymistä edistävän ja hiilivuotoa torjuvan päästökauppakompensaation jatkaminen, sähköveron alentaminen monen kilpailijamaan tavoin EU-minimiin sekä riittävän pitkä siirtymäaika fossiilisten polttoaineiden veromuutoksille. Metsäteollisuus on pystynyt vähentämään CO2-päästöjään muuta Suomea nopeammin. Etumatkaa on myös muuhun Eurooppaan verrattuna: fossiilisten polttoaineiden osuus oli suomalaisen metsäteollisuuden energiantuotannossa vuonna 2018 vain 14 prosenttia, kun koko Euroopassa osuus oli 40 prosenttia.

Metsiä hoitamalla hiilivarasto vahvaan kasvuun ja raaka-ainetta fossiilisia korvaaville tuotteille

Suomen metsien hiilivarastoja voidaan kasvattaa samaan aikaan kun metsien käyttöä lisätään. Tämä ilmenee Luonnonvarakeskuksen metsien tulevaisuutta hahmottelevasta skenaariotarkastelusta. Puuvarojen ja hiilivaraston kehitystä vuoteen 2045 mallintavat skenaariot tilasi Metsäteollisuus ry.

Perusskenaariossa metsätalouden toimenpiteet säilyvät nykyisellä tasolla. Metsänhoitoskenaariossa metsätalouden toimenpiteitä lisätään ja käsittelymenetelmiä monipuolistetaan. Puuta käytetään kummassakin skenaariossa yhtä paljon. Metsävarat ja siten myös metsien hiilivarasto kasvavat molemmissa skenaarioissa.

Metsänhoitoskenaariossa oikea-aikainen ja pitkäjänteinen metsänhoito näkyy nykyistä huomattavasti suurempana, yli 3 miljardin kuutiometrin puuvarantona vuoteen 2045 mennessä. Metsien hiilivarasto kasvaa merkittävästi ja edullisesti, noin 10 eurolla hiilitonnilta.

Metsänhoitoskenaario tukee hallitusohjelman ilmastotavoitteita. Skenaarion toteutuminen edellyttää metsien oikea-aikaiseen hoitoon kannustavia poliittisia päätöksiä. Metsien hoito on edullista ilmastopolitiikkaa ja investointi tulevaisuutta varten.

Metsäteollisuus ry:n ilmastotiekartta koostuu neljästä teemasta:

  1. Hiilivaraston kasvattaminen
  2. Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetut, fossiilisia korvaavat tuotteet
  3. Päästöjen vähentäminen
  4. Hiilivuodon estäminen

Jo tässä vaiheessa on selvää, että investoinnit mahdollistavat vähäpäästöisen tulevaisuuden. Ne kuitenkin edellyttävät kilpailukykyistä ja ennakoitavaa toimintaympäristöä.

Ladattavat tiedostot
F. Blomfelt: Metsäteollisuuden vähäpäästöskenaarion edellytykset pdf
P. Vasara: Tiekartta metsäteollisuudelle vähähiilistyvässä yhteiskunnassa. pdf
Tiedote: Metsäteollisuus kirii kohti fossiilittomia tehtaita pdf
M. Ollikainen: Vähähiilinen metsäteollisuus pdf
Ladattavat tiedostot
K. Niemi Metsien kasvun varmistaminen on edullista ja tehokasta ilmastopolitiikkaa pdf
Tiedote: Metsiä hoitamalla hiilivarasto vahvaan kasvuun ja raaka-ainetta fossiilisia korvaaville tuotteille pdf
J. Hynynen Metsien käsittelyskenaariot pdf
V. Kopra - Case Versowood pdf
J. Hakkarainen MTK Kommenttipuheenvuoro pdf